Údržba a kontrola je dôležitá pre bezpečnosť športovísk

Dôležitou a nevyhnutnou súčasťou prevádzky každého športového zariadenia je jeho pravidelná kontrola a údržba.

Ku kontrole a údržbe športového vybavenia patrí jej pravidelné kontrolné prehliadky, súpis závad a ich odstránenie formou drobných alebo celkových opráv. Bežná údržba sa vykonáva v pravidelných intervaloch a zahŕňa čistenie, mazanie, nastavenie prípadne konzerváciu pri vonkajšom náradie alebo náradie dlhodobo uskladneného mimo objekt športoviská.
Význam údržby športového vybavenia rozdeľujeme do týchto kategórií:Bezpečnosť cvičenie
je najzávažnejším činiteľom a preto je mu venovaná najväčšia pozornosť. Zanedbaním údržby z hľadiska bezpečnosti môže viesť k vážnym úrazom pri cvičení.

Výkon pri cvičení
zlá a nedostatočná údržba vedie k zníženiu kvality športového vybavenia a tým obmedzuje možnosť kvalitného a bezpečného cvičenia.

Ekonomické hľadisko
nedostatočná a zlá údržba skracuje životnosť športového vybavenia a tým v konečnom dôsledku sú väčšie náklady na celkovej alebo generálne opravy

Estetické hľadisko
dobre a riadne udržiavané náradia vedie k lepším športovým výkonom a tiež k šetrnejšiemu zaobchádzaniu od cvičiteľov a cvičencov

Bezpečnosť cvičenie
Je základná požiadavka pre využívanie športového vybavenia. Bezpečnosť cvičení je nutné rozlišovať podľa druhov cvičenia v nadväznosti na pravdepodobnosti možnosti úrazu. Pravdepodobnosť zranenia pri jednoduchom cvičení na žinenke je určite oveľa menšia, než pri zložitom cvičení na hrazde.
Aj keď pri telesnej zdatnosti dnešnej mládeže nie je vylúčené zranenie ani pri ,,banálnom" cvičení.
Tiež nie je zrovna najšťastnejšie riešenie necvičiť vôbec, aby sa náhodou nestal nejaký úraz.

Snaha po bezpečnosti pri cvičení je zameraná predovšetkým na vylúčenie alebo aspoň k čo najväčšiemu zabránenie pravdepodobnosti úrazu, ktoré môžu cvičenca vyradiť z telovýchovného alebo pracovného procesu na kratší alebo dlhší čas, prípadne môžu zanechať aj trvalé následky.


Z hľadiska pravdepodobnosti a dlhodobých priemerov úrazovosti možno ustanoviť, že najviac úrazov je na gymnastickej náradie a to v poradí
1-hrazda
2-bradlá
3-kruhy
4-telocvičňa kôň alebo koza
u ostatných druhov náradia je početnosť úrazov podstatne nižšia.
V posledných rokoch sa zvyšuje aj počet úrazov na záhradnom vybavení detských ihrísk. Tieto úrazy sú ale predovšetkým zapríčinené nevychovanosťou detí alebo nedostatočným dozorom nad deťmi a podcenením vhodnosti vybavenia pre jednotlivé vekové skupiny. Málokedy sa dá hovoriť o priamom zanedbaní bezpečného stavu náradia toto náradie je zatiaľ celkovo nové a podlieha pomerne prísnym európskym normám.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook