Len externá firma môže vykonávať revíziu detského ihriska alebo športoviska

Minimálne požiadavky na detské ihriská a športoviská sú stanovené slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými normami (napríklad STN EN 1176 a STN EN 1177), zákonmi Slovenskej republiky (napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení), nariadeniami vlády SR /napríklad nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z. /, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia, vyhláškami, hygienickými normami a technickými požiadavkami na bezpečnosť športovísk a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školy.Výrobca detského ihriska alebo športoviska  musí poskytnúť návod na údržbu. Návod musí obsahovať pravidelnosť údržby s uvedením typu zariadenia, na ktorom sa má v akom časovom horizonte vykonať údržba. Výrobca zariadenia musí poskytnúť objednávateľovi výkresy a schémy na údržbu, kontrolu zariadenia a overenie správnej funkcie zariadenia, resp. na opravu zariadenia.

Povinnosti prevádzkovateľa
Vlastník alebo prevádzkovateľ detského ihriska alebo športoviska si môže vytvoriť interný systém kontroly detského ihriska alebo športoviska. Medzi hlavné body systému patrí najmä revízia poriadku ihriska, plán kontrol, plán správy a údržby, ako aj ďalšia dokumentácia týkajúca sa iných činností spojených so zariadeniami.

Plán kontrol by mal obsahovať niekoľko stupňov kontroly: bežnú vizuálnu kontrolu, prevádzkovú kontrolu a hlavnú ročnú kontrolu. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať a zabezpečiť všetky typy kontrol.

Hlavnú povinnú ročnú kontrolu / revíziu / nesmie vykonávať zamestnanec prevádzkovateľa, ale iba nezávislý revízny špecialista ako autorizovaná osoba. Odporúča sa, aby pracovníci, ktorí vykonávajú rutinné vizuálne kontroly, absolvovali aspoň základné školenie.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook