Kontrola detských ihrísk

Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu
zariadení, ale hlavne od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska.
Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto
spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského
ihriska.


Povinná ročná kontrola


Tri druhy kontroly
Kontroly /revízie/ odporúčané v norme STN EN 1176-7 zahŕňajú nasledovné:

Bežná vizuálna kontrola
Počas tejto kontroly sa kontroluje celkový stav zariadení, najmä nedostatky, ktoré by
mohli byt spôsobené vandalizmom. Takáto kontrola detského ihriska môže byt vykonaná
prevádzkovateľom alebo osobami, ktoré on určí. Kontrola by mala byt zaevidovaná
napr. v knihe detského ihriska alebo v inom písomnom dokumente. Dodávateľ
zariadenia môže predložiť so zariadením zoznam možných rizikových prvkov, ktoré
treba kontrolovať počas takejto kontroly. Frekvencia kontroly sa môže určiť aj
v závislosti od frekvencie návštevnosti detí na detskom ihrisku. Avšak bez ohľadu na
to sa odporúča, aby bola vykonávaná raz na týždeň.

Prevádzková kontrola
Počas tejto kontroly detského ihriska sa vykonáva podrobnejšia inšpekcia vybavenia,
predovšetkým opotrebovanie zariadení. Môže ju vykonať prevádzkovateľ alebo osoba,
ktorú určí. Výsledky kontroly by mali byt zaevidované do dokumentácie spojenej so
správou a údržbou detského ihriska. Odporúča sa, aby takáto kontrola bola vykonávaná každé
1-3 mesiace.

Ročná hlavná kontrola
Túto kontrolu /revíziu/ by mali vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa alebo
majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie detského ihriska vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami
noriem. Takúto kontrolu ponúkajú výrobcovia, dovozcovia a dodávatelia zariadení
detských ihrísk, komerčné spoločnosti a organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou.
..............................................................................................................................................................
Rozdelenie prvkov ihrísk podliehajúce povinnej ročnej kontrole

Detské ihriská rozdeľujeme podľa druhu konštrukcie a účelu na akú činnosť sa používa:
hojdačky, kývavé prvky
kĺzačky (šmykľavky)
kolotoče,
pieskoviská
domčeky, veže
preliezačky,
kombinované zostavy
lanové prvky,
doplnky ktoré sa využívajú  na detských ihriskách sú napr.  madlá, kotvy, lezecké kamene, hojdačkové sedáky, lanové rebríky, lezecké tyče a hrazdy, rôzne typy mostíkov a nástupov a mnoho ďalších doplnkov.

Kontroly majú zahŕňať nielen zariadenia, ale celý priestor ihriska, teda aj cestičky, oplotenie,
lavičky, smetné koše, vchody na detské ihriská, atď...


Kontrolu detského ihriska nesmiete zanedbávať pretože bezpečnosť detí je veľmi dôležitá.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Facebook