Slovenská obchodná inšpekcia

Kontrola bola vykonaná len na ihriskách nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách. V 12 prípadoch boli kontroly vykonané v spolupráci s regionálnymi ÚVZ, ktoré vykonávajú štátny zdravotný dozor v zmysle platnej legislatívy.

Predmetom kontroly boli zariadenia detských ihrísk (napr. kĺzačky, kolotoče, lanovky, hojdačky, kývavé zariadenia a iné kombinované zariadenia ďalej len „zariadenia“) navrhované, inštalované alebo používané na detských ihriskách.

Pre potreby kontroly sa za rizikové prvky považovali také prvky, ktoré vyplývali:
1.) z konštrukčného vyhotovenia zariadení od výroby,
2.) z inštalácie zariadení,

3.) z údržby a správy zariadení.

VÝSLEDKY KONTROLY
V sledovanom období vykonala SOI celkom 83 kontrol. Nedostatky boli zistené v 68 prípadoch, čo predstavuje 81,9 %.
Prekontrolovaných bolo 125 detských ihrísk a 969 na nich umiestnených zariadení. Počet celkom zistených nedostatkov bol 361, pričom na jednom zariadení sa mohlo vyskytnúť viacero nedostatkov aj rôzneho charakteru.

Kontrola sa skladala z viacerých častí:

1.) kontrola zariadení na detských ihriskách z hľadiska dodržania technologických postupov v procese ich výroby, bezpečného konštrukčného vyhotovenia,
2.)  kontrola zariadení na detských ihriskách z hľadiska ich inštalácie,
3.) kontrola zariadení na detských ihriskách, ako aj celkového stavu detských ihrísk z hľadiska správnej údržby zo strany prevádzkovateľov detských ihrísk,
4.)  kontrola u výrobcov, dovozcov alebo dodávateľov zariadení.

1.) Kontrola zariadení na detských ihriskách z hľadiska konštrukčného vyhotovenia

Inšpektori zisťovali prítomnosť rizikových prvkov na zariadeniach spôsobených nesprávnym konštrukčným vyhotovením. Nedostatky konštrukčného charakteru predstavovali celkom 36,8% zo všetkých zistených nedostatkov. Kontrola bola vykonaná vizuálne, s použitím overených určených meradiel v prítomnosti pracovníka prevádzkovateľa detského ihriska. Zistené rizikové prvky boli zdokumentované digitálnym fotoaparátom a uvedené do inšpekčného záznamu. Prevádzkovateľovi bola v každom prípade ponechaná kópia inšpekčného záznamu a bol oboznámený so zistenými nedostatkami. V prípade, že boli inšpektormi zistené nedostatky bolo prijaté opatrenie- zákaz používania predmetného zariadenia do odstránenia nedostatkov. V niektorých prípadoch boli nedostatky odstránené už počas kontroly. Šetrenie pokračovalo u dodávateľov zariadení podľa predložených nadobúdacích dokladov v rámci distribučného reťazca.

2.) Kontrola zariadení na detských ihriskách z hľadiska ich inštalácie

Súčasťou kontrol na ihriskách bola aj kontrola nedostatkov spojených s inštaláciou zariadení. Do tejto kategórie boli zaradené nedostatky ako vyčnievajúce základy, do ktorých sú zariadenia osadené, nedodržané rozmery priestoru na pád, nedodržané dopadové plochy pri kĺzačkách atď. Tieto nedostatky súvisia neoddeliteľne s bezpečnosťou zariadení, pretože dokážu okolie inak bezpečných zariadení zmeniť na miesto, kde deťom hrozí poranenie. Nedostatky v inštalácii predstavovali 39,6% zo všetkých zistených nedostatkov Postup pri kontrole bol totožný s postupom pri zisťovaní konštrukčných nedostatkov. V prípade, že boli inšpektormi zistené nedostatky bolo prijaté opatrenie- zákaz používania predmetného zariadenia do odstránenia nedostatkov. Šetrenie pokračovalo u osôb, ktoré inštaláciu vykonali.

3.) Kontrola zariadení na detských ihriskách z hľadiska ich správy a údržby

Inšpektori venovali pozornosť aj rizikovým prvkom spôsobených opotrebovaním, vandalizmom, vplyvmi počasia, neodbornými opravami, teda prvkom vyplývajúcich zo zlej alebo nesprávnej údržby. Za uvedené nedostatky je zodpovedný prevádzkovateľ detského ihriska. Nedostatky v správe a údržbe predstavovali 23,6% zo všetkých zistených nedostatkov Tohtoročná kontrola bola zameraná na ihriská na verejných priestranstvách, ktoré spravujú mestské alebo obecné úrady. Prevádzkovatelia boli prítomní pri kontrole v každom prípade. V prípade, že boli inšpektormi zistené nedostatky bolo prijaté opatrenie- zákaz používania predmetného zariadenia a záväzným pokynom bolo kontrolovanej osobe nariadené zistené nedostatky odstrániť.

4.) Kontrola u výrobcov, dovozcov a dodávateľov

Kontroly boli vykonávané v procese šetrenia v dodávateľskom reťazci v prípade zistenia rizikových prvkov na zariadeniach pri kontrolách na detských ihriskách a identifikovaní dodávateľov alebo výrobcov predmetných zariadení. Inšpektori žiadali od kontrolovaných subjektov predložiť technickú dokumentáciu a odstrániť zistené nedostatky u odberateľov predmetných zariadení. Kontrola plnenia prijatých opatrení sa vykonala, prípadne bude vykonaná v každom prípade, či už vykonaním kontroly na detskom ihrisku, kde mali byť nedostatky odstránené alebo zaslaním fotodokumentácie o odstránení nedostatkov zo strany kontrolovanej osoby. Vo viacerých prípadoch boli nedostatky odstránené už počas kontroly, nakoľko boli kontrolované subjekty kontaktované zo strany prevádzkovateľov

ZÁVER

Zariadenia detských ihrísk sú určené pre najrizikovejšiu skupinu- deti, ktoré sa počas hry nesústredia na možné riziká a preto by tieto mali byť redukované na najnižšiu možnú úroveň. Nakoľko výsledky minuloročných kontrol preukázali nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť, tak zo strany osôb, ktoré tieto zariadenia vyrábajú a distribuujú, ako aj osôb, ktoré ich na detské ihriská nainštalovali alebo detské ihriská prevádzkujú a teda sú zodpovedné za ich správu a údržbu, SOI opätovne uskutočnila celoslovenskú kontrolu.

Kontrola bola zameraná nielen na rizikové prvky zapríčinené nesprávnym konštrukčným vyhotovením, ale bola oproti minulosti rozšírená aj o kontrolu nedostatkov vyplývajúcich z nesprávnej inštalácie alebo údržby. Toto je dôvodom prečo boli nedostatky zistené až na 83,6% zo všetkých kontrolovaných ihrísk. V porovnaní s minulosťou, kedy boli sledované len konštrukčné nedostatky, ide o zdvojnásobenie počtu ihrísk s nedostatkami.

Nedostatky konštrukčného charakteru predstavovali 36,8%, nedostatky z inštalácie 39,6% a nedostatky z údržby 23,6% zo všetkých zistených nedostatkov. Tento výsledok len potvrdil skutočnosť, že zakúpenie detského ihriska nie je koncom, ale len začiatkom, pretože aj pôvodne bezpečné detské ihrisko sa nesprávnou inštaláciou, nedodržaním bezpečných vzdialeností, prítomnosťou prekážok v okolí zariadení, ale aj opotrebovaním, pôsobením vandalov a počasia môže stať miestom, ktoré je pre dieťa nebezpečné.

Faktom je, že aj vďaka kontrolám SOI sa otázke zariadení detských ihrísk a ihrísk ako takých venuje viacej pozornosti. Prevádzkovatelia sa zaujímajú o bezpečnosť zariadení už pri zriaďovaní detského ihriska. Taktiež postupne likvidujú alebo rekonštruujú staré, poväčšine nevyhovujúce zariadenia.

Pre ďalšie zlepšenie bezpečnosti na detských ihriskách, SOI oboznámi s výsledkami akcie nielen spotrebiteľov a podnikateľov, ale aj ZMOS, pre efektívne využitie poznatkov práve jej členmi, ktorí sú zriaďovateľmi či prevádzkovateľmi detských ihrísk.

SOI bude pokračovať v kontrole dodržiavania požiadaviek legislatívy týkajúcej sa zariadení detských ihrísk aj v nasledujúcom období.

Zdroj: SOI

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook