Povinná ročná kontrola detského ihriska

Povinnosť s vykonávaním povinnej ročnej kontroly

Cieľom povinnej každoročnej kontroly / revízie / sú detské ihriská umiestnené na verejných priestranstvách v správe Mestských úradov, Obecných úradov, škôlok. Kontrola je tiež povinná pre súkromné firmy prevádzkujúce voľne prístupné detské ihriská v hoteloch, reštauráciách, aquaparkoch a iné.

Zákony na kontrolu detských ihrík

Podľa doporučení výrobcov vyrábajúcich zariadenia detských ihrísk (pre údržbu a kontrolu) a hlavne nariadenia vlády č.349/2010 Z.z., ktorým sa stanovujú predpisy a podrobnosti k technickým požiadavkám pre postupy v posudzovaní zhody na zariadenia detských ihrísk,  je povinný každý prevádzkovateľ dodržiavať a riadiť sa normami STN EN 1176 a STN EN 1177.

Norma na kontrolu detských ihrísk

V zmysle normy STN EN 1176/7 je povinný každý prevádzkovateľ detského ihriska si dať vykonať každoročne / 12 mesačný interval / kontrolu bezpečnosti prvkov detského ihriska zabezpečením cez oprávnenú a odborne zaškolenú osobu na výkon kontroly.

Kontrolný orgán detského ihriska musí byť nezávislý od výrobcu a prevádzkovateľa detského ihriska.

Predmetom hlavnej ročnej kontroly je prekontrolovanie úrovne bezpečnosti zariadení nachádzajúcich sa na detskom ihrisku. Technického stavu jednotlivých kontrolovaných komponentov a samozrejme aj iných prvkov nachádzajúcich sa na detskom ihrisku. Ako sú napríklad oplotenie, lavičky, dopadové plochy. Tak isto všeobecné poškodenie vzniknuté pôsobením poveternostných vplyvov. /korózia,rozpad/

Kontrolu detských ihrísk / revíziu / vykonáva náš revízny technik na telocvičné náradie, športové náradie , detské ihriská, posilňovne a všetky iné športovo-technické zariadenia podliehajúce povinnej ročnej kontrole.

Náš revízny technik je akreditovaný v zmysle STN EN 1176/7s dlhoročnou praxou, skúsenosťami s detskými ihriskami v Slovenskej a Českej republike.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook