Príspevky

Hlavná ročná kontrola detského ihriska a kontrola ochrany pred zachytením

Obraz
Pred použitím materiálov a zariadení na detských ihriskách sa musí myslieť na to, že pri ich používaní sa môže zmeniť ich rozmer, tvar alebo uloženie.

Nedoporučuje sa umiestňovať do zariadení otvory v tvare písmena „V” smerujúce dole pod uhlom menším ako je 60°.

Pri kontrole detských ihrísk sa kontrolujú tunely ktoré musia spĺňa požiadavky normy STN EN 1176-1, z dôvodu zmenšenia rizika kvôli zachyteniu celého tela dieťaťa.Na zariadení detského ihriska nedoporučujeme aby sa nachádzali pevné prístupné otvory vo výške nad 600 mm nad úrovňou zeme (to platí aj pre oplotenie), ktoré nespĺňajú požiadavky pri testoch vykonávaných za pomoci testovacích skúšobných sond stanovených normou STN EN 1176-7 .

Otvory na zariadeniach v tvare písmena „V” nachádzajúce sa vo voľnom priestore alebo priamo pred voľným priestorom by mali byť zhotovené tak, aby nehrozilo zachytenie vlasov alebo odev. Prvky vyčnievajúce zo zariadení nesmú spôsobiť zachytenie vlasov alebo odevu detí pri hraní.

Šmýkačky, spúšťa…

Povinná ročná kontrola detského ihriska preveruje tieto bezpečnostné požiadavky

Obraz
Všetky zariadenia na detskom ihrisku, ktoré spĺňajú sekundárnu funkciu ako je (kývanie, otáčanie) musia byť posúdené podľa presných požiadaviek, ktoré sú popísané ďalších častiach normy.

Rozmer zariadení a stupeň obtiažnosti hry musia byt prispôsobené veku ich potenciálnych užívateľov.

Riziko, vytvárané zariadeniami, by malo byt zrejmé a znižovať nebezpečenstvo úrazu.

Voda a dážď  by sa nemala sa zhromažďovať vo vnútri  zariadení pokiaľ neboli k tomu špeciálne navrhnuté.

Dospelá osoba musí mať umožnený prístup do každého zariadenia na detskom ihrisku.Uzavreté zariadenia detského ihriska ako sú tunely ktoré sú dlhšie ako 2 metre musia mat vždy dva od seba nezávislé otvory z rôznych strán zariadenia pre prípad núdzovému úniku dieťaťa.

Na každom detskom ihrisku sa musí nachádzať informačná tabula, na ktorej bude uvedené meno prevádzkovateľa, ktorý je zodpovedný za správu a detského ihriska. Na tabuli sa okrem adresy detského ihriska musia napísať aj telefónne čísla záchranných služieb /…

Nebezpečenstvá na detskom ihrisku

Obraz
Hlavná povinná ročná kontrola detských ihrísk STN 1176-7 je nutná k predchádzaniu
rôznych úrazov detí ktoré vznikajú pri hraní.

Pri revízii sa objavuje množstvo nebezpečenstiev ktoré teraz spomeniemeNebezpečenstvo zachytenia hlavy alebo krku

Keď sa dieťa hrá existuje veľké nebezpečenstvo, že hlava dieťaťa alebo jeho krk zostanú zachytené v zariadení. Takáto nehoda môže mat veľmi ťažké následky, hlavne preto že sa dieťa nemôže samo z toho dostať a uvoľniť. Vznikajú veľmi závažné poranenia a v najhoršom prípade aj smrť. Norma STN EN 1176 definuje presné  požiadavky aby sa takému nebezpečenstvu zabránilo a obmedzila možnosť zachytenia. Môže prísť situácia zachytenia dieťaťa na hracom zariadení ale  po kontrole detského ihriska je všetko podrobne zvážené a posúdené, preto dieťaťu nehrozí nebezpečenstvo ťažkého úrazu.

Nebezpečenstvo zachytenia tela alebo šiat

Norma STN EN 1176 definuje presné požiadavky na zariadenia, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo  takéhoto zachytenia.  Môže k tomu dô…

Inštalácia zariadení na detskom ihrisku

Obraz
Predstavte si, ako sa budú deti po detskom ihrisku pohybovať. Nebudú prechádzať popred
pohybujúce sa hojdačky? Nebude im na trase od kĺzačky ku kolotoču stáť v ceste zariadenie
s pohybujúcimi sa prvkami, ktoré by ich mohli zasiahnuť?
Ak je to možné, umiestnite hojdačky pozdĺž  oplotenia, zminimalizujete tak možnosť prechodu
detí pomedzi hojdajúce sa deti. V takomto prípade tiež nebudete musieť použiť iné bariéry v
blízkosti hojdačiek, ktoré paradoxne môžu deťom slúžiť na stretávanie sa, čím sa zvyšuje
riziko úrazu na ihrisku.Kĺzačky by nemali byt otočené smerom na juh, okrem prípadov, keď  sú zatienené. Dôvodom
je predchádzanie prílišnému prehriatiu klzného úseku počas horúcich dní, čo môže spôsobiť
popálenie sa detí o povrch kĺzačky.
Kolotoče a iné otáčavé zariadenia by mali mat okolo seba aspoň dva metre voľného
priestoru. V prípade veľkých zariadení, ktoré sa otáčajú alebo kývajú, by mali byť okolo
nainštalované zábradlia alebo iné bariéry, ktoré by zabránili malým na detskom ihri…

Údržba a kontrola je dôležitá pre bezpečnosť športovísk

Obraz
Dôležitou a nevyhnutnou súčasťou prevádzky každého športového zariadenia je jeho pravidelná kontrola a údržba.

Ku kontrole a údržbe športového vybavenia patrí jej pravidelné kontrolné prehliadky, súpis závad a ich odstránenie formou drobných alebo celkových opráv. Bežná údržba sa vykonáva v pravidelných intervaloch a zahŕňa čistenie, mazanie, nastavenie prípadne konzerváciu pri vonkajšom náradie alebo náradie dlhodobo uskladneného mimo objekt športoviská.
Význam údržby športového vybavenia rozdeľujeme do týchto kategórií:Bezpečnosť cvičenie
je najzávažnejším činiteľom a preto je mu venovaná najväčšia pozornosť. Zanedbaním údržby z hľadiska bezpečnosti môže viesť k vážnym úrazom pri cvičení.

Výkon pri cvičení
zlá a nedostatočná údržba vedie k zníženiu kvality športového vybavenia a tým obmedzuje možnosť kvalitného a bezpečného cvičenia.

Ekonomické hľadisko
nedostatočná a zlá údržba skracuje životnosť športového vybavenia a tým v konečnom dôsledku sú väčšie náklady na celkovej alebo ge…

Facebook